Tańce kurpiowskie

Kurpie to ludzie weseli, zawzięci i pełni uporu, ale i towarzyscy, gościnni i życzliwi. Z pozytywnego usposobienia wynika zamiłowanie do tańców ludowych: starej baby, fafura i powolniaka. Mają one specyficzną melodię, rytm i są bardzo żywioło

Kultura kurpiowska

Sztuka bursztyniarska, ozdobne wycinanki, ludowe zwyczaje, specjały kuchni kurpiowskiej, regionalne imprezy, krzyże i kapliczki przydrożne to wspaniałe atrakcje turystyczne dla odwiedzających Puszczę Zieloną.

Sztuka ludowa

Plastyka obrzędowa, rękodzieło artystyczne, w tym: rzeźba kurpiowska, wycinanka, wyroby z bursztynu, a także dawne obrzędy i zwyczaje jako dorobek sztuki ludowej stanowią prawdziwy powód do dumy dla mieszkańców Kurpi Zielonych.

Zespoły ludowe

Na obszarze Kurpi działa kilkadziesiąt zespołów folklorystycznych, których występy odbywają się w strojach ludowych. W działalność zespołów angażują się dzieci, młodzież i dorośli. Grupom tanecznym towarzyszą zespoły muzyczne (grajki)

Przyroda

Wyjątkowo atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest teren Kurpi Zielonych: czystość powietrza, zwarte kompleksy leśne, pastwiska przeplatane zadrzewieniami, drobne cieki wodne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Turystyka

Teren LGD „Kurpsie Razem” cechuje bogactwo świata przyrodniczego. Obszary leśne oraz sąsiedztwo rzek Narew i Omulew stanowią idealne miejsca lęgowe dla dzikiego ptactwa, a lasy idealne schronienie dla wielu gatunków zwierząt.

Kultura materialna

Krzyże przydrożne to elementy charakterystyczne dla krajobrazu Kurpi Zielonych. Rozsiane po całym terenie wśród drzew i otulającej je soczystej zieleni były i są świadectwem głębokiej, silnie zakorzenionej wiary ludności kurpiowskiej.

Przyroda

Wyjątkowo atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest teren Kurpi Zielonych: czystość powietrza, zwarte kompleksy leśne, pastwiska przeplatane zadrzewieniami, drobne cieki wodne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Przedszkola bez granic

Projekt „Przedszkola bez granic” to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na wsiach na terenie działania LGD „Kurpsie Razem”, to także nauka poprzez zabawę, wycieczki edukacyjne, pomoc logopedy i psychologa.

Strona startowa LGD Extensions Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 sierpnia 2015 09:00

Ogłoszenie o wyborze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" została wybrana do realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach Strategii zapraszamy do śledzenia Nas na facebook'u, oraz sprawdzania naszej strony internetowej, gdzie będą zamieszczane informacje o spotkaniach, szkoleniach oraz naborach wniosków.

Lista rankingowaWniosek o wybór LSR złożony

W środę, 30 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki. Zgodnie z Regulaminem konkursu wyboru LSR dokonuje się w terminie czterech miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków.Walne Zebranie Członków przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju

W dniu 29 grudnia br. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”. Obradom przewodniczyła Prezes Stowarzyszenia Pani Magdalena Walijewska. Porządek obrad uwzględniał podjęcie uchwał w sprawach: procedur wyboru operacji i oceny według lokalnych kryteriów, procedury oceny i wyboru grantobiorców, Regulaminu Zarządu, przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 oraz przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia. Na spotkaniu jednogłośnie przyjęto uchwałę Nr 5 dotyczącą Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.Wyniki badania ankietowego

W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego do biura LGD wpłynęło 25 ankiet, które zostaną wykorzystane przy opracowywaniu zasad monitorowania i ewaluacji LSR. Ankietowani wskazywali głównie na transparentność i przejrzystość procesu ewaluacji, aż 96% uznało za konieczne publikowanie wyników z oceny realizacji LSR na stronie internetowej. Efektem przeprowadzonych badań było również określenie częstotliwości procesu ewaluacji, zasad komunikowania z Beneficjentami oraz sposobu angażowania społeczności lokalnej w proces wdrażania, monitorowania, ewaluacji oraz aktualizacji strategii rozwoju lokalnego. Poniżej znajdują się wstępne elementy podlegające ewaluacji i monitoringowi, prosimy zgłaszanie swoich uwag do dnia 11 grudnia br. w biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Plan komunikacyjny

W dniu 20 listopada 2015r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”. Spotkanie miało na celu wyłonienie grup osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ustalenie narzędzi komunikacyjnych w odniesieniu do grup defaworyzowanych. Poniżej znajduje się projekt planu komunikacyjnego, prosimy o zapoznanie się z nim i przesłanie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ewentualnych uwag do dnia 11 grudnia 2015r.Zasady monitorowania i ewaluacji LSR

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” rozpoczął opracowywanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR. Mieszkańców LGD zachęcamy do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej i odesłanie jej do dnia 08 grudnia br. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne odbywały się w kilku etapach. Przeprowadzonych zostało m.in. dziewięć spotkań warsztatowych w każdej z gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”. We wszystkich spotkaniach wzięło udział 190 osób. Procentowy udział uczestników spotkań ze względu na przynależność do danego sektora był bardzo wyrównany. Sektor społeczny i gospodarczy stanowiło odpowiednio 24% i 26% ogółu osób biorących udział w spotkaniach, natomiast sektor publiczny i mieszkańcy stanowili po 25% ogółu. Spotkania te miały charakter informacyjno-szkoleniowy. Pierwsza część dotyczyła ogólnej informacji o założeniach PROW na lata 2014-2020, druga część była skoncentrowana na pracy warsztatowej. W ramach prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego przeprowadzone były także badania społeczne w formie ankietowej. Badania ankietowe były realizowane za pomocą interaktywnego formularza ankiety w aplikacji Omikron, który był udostępniony na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu oraz na stronach internetowych gmin partnerskich. W okresie od 11 sierpnia do 01 października 2015r. zostało wypełnionych 488 ankiet, przy czym 228 zostało odrzuconych z powodu braku danych ważnych na etapie analizy badawczej. Do sformułowania założeń LSR zostały użyte dane z 260 ankiet, które zawierały odpowiedzi na wszystkie pytania. W trakcie prac ze społecznością lokalną zdiagnozowano różnorodne potrzeby i problemy mieszkańców, zostały wstępnie zidentyfikowane grupy defaworyzowane, analiza SWOT obszaru LGD. Zostały również ustalone priorytety rozwoju obszaru zintegrowane z wdrażanymi na obszarach poszczególnych gmin kurpiowskich strategiami rozwoju oraz określono wstępnie cele i przedsięwzięcia LSR. Prosimy o zapoznanie się z wynikami konsultacji ze spotkań oraz o zgłaszanie uwag do roboczej wersji analizy SWOT oraz celów i przedsięwzięć do dnia 03 grudnia br. w biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Zasady wyboru operacji oraz kryteria wyboru

Poniżej znajdują się wstępnie opracowane procedury wyboru operacji, oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteria wyboru. Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz o zgłaszanie uwag do dnia 20 listopada br. w biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Chorzele dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

OGŁOSZENIE

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” zaprasza na spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, działających przedsiębiorców, osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, lokalnych liderów organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji publicznych, rolników, sołtysów, radnych z terenu gminy Chorzele na spotkanie dotyczące zdiagnozowania potrzeb mieszkańców, analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru gminy oraz wyznaczenie celów rozwoju gminy.

Termin i miejsce spotkania:

26.11.2015r. – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 ChorzeleSpotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej

W dniu 20 listopada 2015r. o godz. 13:00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej.

Spotkanie jest organizowane w ramach przygotowań dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 w ramach inicjatywy LEADER i dotyczy identyfikacji grup społecznych (defaworyzowanych i wykluczonych), które korzystają ze wsparcia oferowanego przez OPS-y.

Bardzo proszę o przybycie jednej osoby z danej gminy, która jest pracownikiem OPS i posiada wiedzę merytoryczną przydatną w kontekście zagadnień problemowych, które poruszane są w scenariuszu spotkania.

Osoba prowadząca panel: Aneta Maria Ertman.

Poniżej znajduje się scenariusz spotkania.Spotkanie grupy roboczej

W dniach 15 i 21.10.2015 r. w biurze Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.

Głównym tematem było omówienie wyników konsultacji społecznych dotyczących diagnozy obszaru LGD oraz prezentacja wstępnej koncepcji celów i przedsięwzięć LSR planowanej do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Podsumowanie przeprowadzonych spotkań informacyjnych

W dniach 17-31 sierpnia 2015r. w gminach: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki zostały przeprowadzone spotkania informacyjne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Spotkania odbywały się według przedstawionego poniżej programu w oparciu o prezentację multimedialną i materiały warsztatowe:


1. Rejestracja uczestników/uczestniczek.

2. Podstawowe złożenia PROW 2014-2020 (obszary wsparcia, beneficjenci przewidziani do objęcia pomocą, planowane kwoty oraz sposób udzielenia pomocy finansowej).

3. Diagnoza potrzeb mieszkańców ważnych z punktu widzenia, poprawy jakości życia mieszkańców (Ankieta).

4. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT).

5. Przerwa.

6. Propozycje projektów, których realizację powinno uwzględnić się w nowej LSR, wstępny podział projektów ze względu na charakter oraz tematykę.

7. Wstępne wyznaczenie wizji, misji oraz celów LSR oraz inne kwestie istotne dla opracowania LSR – panel dyskusyjny.

Efektem finalnym spotkania było utworzenie wstępnej analizy SWOT obszaru LSR (mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń) oraz wstępne określenie celów LSR.

Podczas każdego spotkania była tworzona dokumentacja zdjęciowa, która znajduje się w galerii strony internetowej (link poniżej).


Dokumentacja zdjęciowaAnkieta dla mieszkańców

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" rozpoczął przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Dokument - w którym zapiszemy plany do realizacji na najbliższe 6 lat - musi powstać z aktywnym udziałem mieszkańców. Zapraszamy do współpracy i udziału w spotkaniach, debatach oraz warsztatach strategicznych, a na początek - bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej oceny różnych aspektów naszego codziennego życia.

Link do ankietySpotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

OGŁOSZENIE

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” zaprasza na spotkania dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, działających przedsiębiorców, osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, lokalnych liderów organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji publicznych, rolników, sołtysów, radnych z terenu działania LGD „Kurpsie Razem”, tj. gmin: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Spotkania mają na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców, analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD oraz wyznaczenie wizji, misji oraz celów LSR.


Terminy i miejsca spotkań:

1. 17.08.2015r. – „Karczma Marysieńka”, ul. Poległych 2, 07-430 Myszyniec;

2. 18.08.2015r. – „DOROTA” – Agroturystyka – Dorota Samsel, Czarnia 72, 07-431 Czarnia;

3. 19.08.2015r. – Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki;

4. 21.08.2015r. – Zajazd Hubus, Grabowo, ul. Warszawska 48, 07-415 Olszewo-Borki;

5. 25.08.2015r. – Sala Bankietowa Patola, Zawady 95, 06-320 Baranowo;

6. 26.08.2015r. – Zajazd Lidia Sobolewska, Stegna, ul. Warszawska 26, 06-323 Jednorożec;

7. 27.08.2015r. – Gospoda „Pod Jemiołami”, Łodziska 8a, 07-402 Lelis;

8. 31.08.2015r. – Sala Bankietowa Wenus, ul. Trasa Mazurska 15, 07-420 Kadzidło.


Każdy głos, wskazujący potrzeby mieszkańców będzie pomocny
w stworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach której w przyszłości zostaną dofinansowanie projekty ważne dla rozwoju obszaru LGD.
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Opis przygotowania LSR

Zgodnie z zasadmi podejścia Leader przygotowanie LSR będzie miało uspołeczniony, otwarty i partycypacyjny charakter, zarówno w odniesieniu do diagnozy obszaru, analizy SWOT jak i definiowania celów oraz ustalania ich hierarchii. W proces przygotowania na równych zasadach zostaną włączeni zainteresowani mieszkańcy obszaru, reprezentujący wszystkie sektory, na których oparta jest działaność LGD, tj. przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców. W ramach przygotownia zostaną zrealizowane następujące zadania: 1. organizacja 8 spotkań w każdej gminie objętej LSR - przewiduje się, że w każdym spotkaniu, które będzie trwało ok. 4 godzin weźmie udział od 20 do 40 osób z danej gminy. W celu zapewnienia wysokiej frekwencji oraz szerokiej informacji i promocji będą realizowane następujące działania: zostaną wysłane zaproszenia na adresy e-mail, które posiadamy w lokalnej bazie, na stronach internetowych gmin, LGD oraz lokalnych portalach i w mediach społecznościowych zostaną umieszczone szczegółowe informacje wraz z programem spotkań, również w lokalnej prasie ukażą się informacje w w/w zakresie. Szacuje się, że łącznie zostanie zrealizowanych 32 godzin spotkań dla min. 160 osób. 2. Na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu zostanie utworzona zakładka "LSR 2015-2022", gdzie zostanie umieszczony interaktywny formularz ankiety. Osoby zainteresowane badaniami będą mogły w dowolnym czasie wypełnić ankietę dot. m.in. obszarów problemowych i wskazania rozwiązań, zdefiniowania potrzeb mieszkańców w określonych dziedzinach (np. w sferze społecznej, ekonomicznej, zatrudnienia, kulturalnej itp.), a także określenia grup docelowych. Na stronie internetowej będą umieszczane kolejne wersje dokumentów, które będą niezbędne do realizacji LSR, w tym: poszczególne regulaminy, matryca logiczna LSR, kryteria oceny operacji, wskaźniki celów i przedsięwzięć, harmonogram działań oraz planowany budżet. W ten sposób mieszkańcy obszaru będą mogi masowo zapoznać się z aktualną treścią poszczególnych dokumentów i na bieżąco zgłaszać do nich poprawki. Poprzez spotkania i badania ankietowe, prezentujące punkty widzenia różnych środowisk zostaną wypracowane ostateczne kierunki rozwoju obszaru, które zostaną zaprezentowane w lokalnej strategii rozwoju. Jednocześnie należy podkreślić, że przy przygotowaniu LSR będziemy korzystać z doświadczeń i wiedzy z realizacji LSR w okresie 2009-2015, raportu z ewaluacji końcowej LSR z tego okresu oraz badań monitoringowych beneficjentów pomocy. Powyższe informacje będą dodatkowym źródłem wiedzy i informacji w procesie przygotowywania LSR. Zgodnie z §3 ust. 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze", przygotowywana LSR dla obszaru lokalnej grupy działania "Kurpsie Razem" jest współfinansowana w szczególności ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020.


Lokalna grupa działania: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”
współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zmieniony: piątek, 15 kwietnia 2016 09:13
 
Reklama
Reklama
Reklama

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information